Live-in caregiver Canada
พี่เลี้ยงเด็กประเทศแคนาดา

คุณสมบัติ
• อายุ 18- 45 ปี
• ไม่จำกัดเพศ ศาสนา และ สภานภาพการสมรส
• จบขั้นต่ำ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
• มีความรู้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนในเกณท์ดี ถึง ดีมาก
• ไม่มีประวัติอาชญากรรมและโรคติดต่อร้ายแรง ภายใน 2 ปีที่ผ่านมาทำงานเต็มเวลาเกี่ยวกับ เด็ก คนป่วย ผู้สูงอายุอย่างน้อยหนึ่งปี เช่น ครูสอนในระดับเด็กก่อนวัยเรียน ครูสอนระดับอนุบาล ครูสอนในระดับประถมศึกษา พยาบาล ออแพร์ พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ดูแลคนชราหรือผู้ป่วย
**ตำแหน่งผู้ช่วยไม่สามารถนำมาใช้ได้
การทำงาน
• ทำงาน 40-50 ชัวโมงต่อสัปดาห์
• ทำงานในบ้านของนายจ้าง
• ดูแลลูกของนายจ้าง
• ดูแลความสะอาดของบ้าน ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องนอน ซักผ้า และทำอาหาร ให้กับนายจ้าง
• สำหรับบริเวณห้องนอนและห้องน้ำที่คุณใช้ จะต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยตลอดเวลา
สิ่งที่ได้รับตอบแทน
• เงินเดือนไม่ต่ำกว่ารายได้ขั้นต่ำที่กำหนดโดยรัฐบาลแคนาดา หลังจากหักภาษีแล้ว รายได้สุทธิจะได้ไม่น้อยกว่า 1000 เหรียญต่อเดือน 
• ได้รับห้องนอนส่วนตัวฟรี 
• ตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยไปทำงานฟรี 
• วันหยุดพักร้อนสิบวัน(สองสัปดาห์) ทียังได้รับเงินเมื่อทำงานครบปี
• สามารถขอภาษีคืนจากรัฐบาลแคนาดาได้ทุกๆ ต้นปี
• ได้รับการคุ้มครองสุขภาพฟรี จากรัฐบาลแคนาดา  สำหรับเรื่องศัลยกรรมเพื่อความงาม และทันตกรรมไม่อยู่ในประกันสุขภาพนี้
• ได้รับวันหยุดนักขัตกฤษ์ หรือที่เรียกว่า paid holiday 
• ได้รับวันหยุดประจำสัปดาห์อย่างน้อย 1 วัน  และ หากทำงานเกิน 44 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้รับค่าล่วงเวลาตามกฏของจังหวัดนั้นๆ
• สามารถขอรับเงินชดเชยจากรัฐบาลเมื่อคุณตกงานได้ (กรณีนายจ้างให้ออกเท่านั้น กรณีขอลาออกเองไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้) 
• ได้รับวีซ่าทำงาน  ส่วนใหญ่สัญญาการจ้างงานเริ่มที่ 2 ปี และสามารถต่อสัญญาจ้างงานในประเทศได้ ไม่ว่าจะกับนายจ้างเดิม หรือ นายจ้างใหม่โดยไม่่ต้องกลับเมืองไทย 
• สามารถขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรของประเทศแคนาดาได้ เมื่อเป็น caregiverครบสองปี และสามารถขออพยพ คู่สมรส บุตร หรือบิดามารดาของท่านเป็นผู้อาศัยถาวรของประเทศแคนาดาได้ ซึ่งเป็นประเทศเดียวในโลกที่ให้โอกาสในการอพยพแก่พี่เลี้ยงเด็ก 
ล่าสุด ลิฟอินแคร์กิฟเวอร์ หรือ แนนนี่ จะได้รับใบทำงานอิสระภายใน 3-4 เดือนนับ หลังจากขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร ใบทำงานอิสระหรือ open work permitนี้ สามารถให้คุณไปทำงานอื่นๆ นอกเหนือไปจากแนนนี่ได้ และสามารถทำงานได้ทุกที่ในแคนาดา คุณถือใบทำงานอิสระรอเป็นผู้อยู่ถาวรในแคนาดาต่อไป        
ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ  
• ประเมินคุณสมบัติ
• หากคุณมีคุณสมบัติ สามารถจ่ายเงินครั้งแรก เพื่อเริ่มรับบริการได้
• ส่งใบสมัครทีสมบูรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่พร้อมจ่ายเงินบริการครั้งที่สอง
• ให้บริการเตรียมตัวการสัมภาษณ์งาน
• เมื่อตกลงทำงานกับครอบครัว รอเอกสารไปขอวีซ่า ประมาณ 8 อาทิตย์ พร้อมจ่ายเงินบริการครั้งที่สาม
• เจ้าหน้าที่ดูแลเอกสารการขอวีซ่าและแนะนำการขอวีซ่าทำงานแคร์กิฟเวอร์
• ได้เอกสารไปขอวีซา วีซ่าจะรอ 1-2 เดือน เมื่อได้วีซ่าคุณสามารถบินมาประเทศแคนาดาได้ โดยนายจ้างซื้อตั๋วเครื่องบินให้กับคุณ
• เมื่อท่านเดินทางมาแคนาดาแล้ว เบสท์แนนนี่ไทยแลนด์ ยินดีช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ท่านตลอดโครงการ เป็นระยะเวลาอีกสองปี นับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศ

ค่าใช้จ่าย

 
• ค่าบริการ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาท)
• ค่าขอวีซ่า 4,350 บาท ( สี่พันสามร้อยห้าสิบบาท)
• ค่าตรวจสุขภาพเมื่อผ่านวีซ่าแล้ว 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาท)
• ค่ารายงานตัวกับกรมแรงงานเมื่อได้วีซ่าแล้ว 500 บาท (ห้าร้อยบาท) 
• ค่าทำเอกสารสำหรับการรายงานตัวให้คุณจากแคนาดาฟรี! 
• ค่าตั๋วเครื่องบินจากไทยมาแคนาดา ฟร! 
• ค่าประกันสุขภาพในแคนาดา ฟรี!
หมายเหตุ: สำหรับบุคคลใดทีอยู่ในแคนาดาด้วยวีซ่าทำงานแคร์กิฟเวอร์แล้ว และต้องการหานายจ้างใหม่ เรายินดีช่วยคุณหานายจ้างใหม่ในแคนาดาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
พิเศษ! อดีตออแพร์ทุกท่านรับส่วนลด 10,000 บาท ทันทีเมื่อสมัคร
 
 

The Best Nanny Thailand (เดอะ เบสท์ แนนนี่ ไทยแลนด์)
E-mail : info@bestnannythailand.com
web : www.bestnannythailand.com

 Copyright © 2011 www.bestnannythailand.com All Rights Reserved Powered by ThaiWeb.