เรียนหลักสูตรแคร์กิฟเวอร์ ณ โทรอนโท (การันตี มีงานทำหลังเรียนจบ 100%)
เปิดเรียนทุกๆ กลางเดือน มกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฏาคม กันยายน พฤศจิกายน

หากคุณสนใจทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ประเทศแคนาดา แต่ไม่มีคุณสมบัติ หรือ กำลังมองหาหลักสูตรการศึกษาต่อนอกประเทศ ที่เพิ่มโอกาสพิเศษให้กับคุณในการอพยพต่างแดน เดอะเบสท์แนนนี่ไทยแลนด์ขอเสนอหลักสูตร
ประกาศนียบัตร PSW (Personal Support Worker) ณ มหานครโทรอนโท ประเทศแคนาดา

คุณสมบัติ  
• อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดศาสนา เพศ และ สถานภาพการสมรส
• จบการศึกษาไม่น้อยกว่า มัธยมศึกษาปีที่หก หรือ เทียบเท่า
• ระดับภาษาอังกฤษดี
• ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีประวัติอาชญากรรม
ระยะเวลาการเรียน  
• เรียน 6 เดือน จันทร์ถึงศุกร์  
ประโยชน์ที่ได้รับ  
เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้ คุณสามารถทำงานเป็นลิฟอิน แคร์กิฟเวอร์ในประเทศ แคนาดาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย The Best Nanny Thailand รับรองงานเมื่อเรียนจบ พร้อมดำเนินเอกสารการทำงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม คุณมีสิทธิ์ขอเป็นผู้อยู่ถาวรของประเทศแคนาดา เมื่อคุณทำงานเป็น Live-in Caregiver
ตามเวลาที่รัฐบาลกำหนด (24 เดือน)
เมื่อคุณเรียนจบหลักสูตร PSW และได้ใบทำงานอิสระ หรือเป็นผู้อยู่ถาวรของแคนาดาแล้ว คุณสามารถไปทำงานในฐานะ PSW ผู้ดูแลคนป่วย คนชรา พิการ ตามบ้านส่วนตัว หรือ สถานประกอบการ เช่น โรงพยาบาล เนรซซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา ศูนย์สุขภาพของชุมชนได้และหลักสูตร PSW นี้ยังเป็นการปูพื้นฐานให้กับบุคคลที่ต้องการศึกษาต่อ เพื่อเป็นพยาบาลของแคนาดา
โรงเรียนอยู่ที่ไหน เชื่อถือได้หรือไม่

โรงเรียน อยู่เมืองโทรอนโท เป็นวิทยาลัยเอกชนที่จดทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการของแคนาดาอย่างถูกต้อง มีหลักสูตรประกาศนียบัตรหลากหลายสาขา เจ้าหน้าที่ทำงานและอาจารย์ผุ้สอนล้วน เป็นมือิอาชีพและมีใบประกอบวิชาชีพทุก ท่าน ผู้บริหารมีความเป็นกันเอง สถานที่การศึกษาสมภาคภูมิกับทีได้มาเรียนต่างประเทศเพราะอยู่กลางใจเมืองโท รอนโท (สถานีรถไฟใต้ดิน Bay) อยู่ในเขตที่เรียกได้ว่าที่ดินแพงทีสุดของโทรอนโท โทรอนโทเป็นเมืองเศรษฐกิจถืออันดับสี่ในทวีปอเมริกเหนือ และเปํนอันดับหนึ่งในแคนาดา ด้วยความเจริญของโทรอนโท นักเรียนทีมาเรียนจะได้มีโอกาสสัมผัสกับความเจริญ
และโอกาสในการได้งานทำหลังเรียนจบสูงมากกว่าไปอยู่เมืองเล็ก ด้วยสถานที่ตั้งอันเป็นจุดยุทธศาสตร์ทีสำคัญ พร้อมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวแวดล้อมมากมาย และ สภาพอากาศที่ไม่รุนแรงเหมือนอย่างจังหวัดอื่นๆของประเทศแคนาดาทีจะหนาวยาว นาน ทำให้มีผู้คนอยู่อาศัยในเมืองโทรอนโทเป็นจำนวนและมีคนอพยพมาอยู่โทรอนโทไม่ น้อยกว่าสองแสนคนต่อปีทั่วโลก ท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนกับชีวิตการเรียน และ การใช้เวลาว่างยามเลิกเรียนในมหานครโทรอนโท

ทำไมต้องเลือกเรา

100% การันตี เรียนจบมีงานทำ ด้วยความพร้อมของโรงเรียนและความสะดวกของทำเลที่ตั้ง พร้อมการบริการของเดอะเบสท์แนนนีไทยแลนด์ทีได้เปิดให้บริการด้านการเรียนต่อต่างประเทศ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงเด็กประเทศแคนาดามายาวนานกว่าห้าปี
เราได้ผลิตนักเรียนมีงานทำ ได้ใบทำงานเป็นทีเรียบร้อยแล้ว และนักเรียนรุ่นๆ แรกก็ได้ขอเป็นผู้อยู่ถาวรและได้ใบทำงานอิสระขอการเป็นผู้อยู่ถาวรแล้ว คุณสามารถมั่นใจได้ว่า เราคือมืออาชีพ เลือกเรียนกับเราแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
 
ค่าใช้จ่าย
• 300,000 บาท (สามแสนบาท)
ค่าใช้จ่ายนี้รวม ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
• ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร พร้อมตำราเรียน และ ยูนิฟอร์ม
• บริการต่อวีซ่านักเรียน
• พร้อมรับรองงานเมื่อเรียนจบ
• บริการเตรียมเอกสารวีซ่าทำงานและใบทำงานหลังจากเรียนจบ
• บริการติดต่อที่พัก จองตั๋ว และรับจากสนามบินเข้าสู่บ้านพัก
• บริการหา และซื้อ ประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติราคาย่อมเยา
• ค่าธรรมเนียมขอวีซ่านักเรียนกับสถานทูต (4,500 บาท)
• ค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพเมื่อขอวีซ่า (3,200 บาท)
• ค่าประกันสุขภาพขณะเป็นนักเรียน (วันละ $1.50-$2)
• ค่าธรรมเนียมการต่อสถานะ 150 เหรียญ (กรณีต่อสถานะในแคนาดา)
• ค่าที่พัก ค่ารถโดยสาร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ขณะเป็นนักเรียน
   (ประมาณเดือนละ $700-1200 เหรียญ)
• ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อขอวีซ่าทำงานหลังจากเรียนจบ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวมา
เอกสารการสมัครเรียน
1. สำเนาพาสปอรต์
2. สำเนา student permit (กรณีอยู่ในประเทศแคนาดาแล้วและต้องการศึกษาต่อกับเรา)
3. สำเนาการศึกษาขั้นสูงสุด
4. หากเคยทำงานกับต่างชาติ ทำงานต่างประเทศ หรือผลสอบระดับภาษาอังกฤษ สามารถแสดงหลักฐานเพิ่มเติมหากมี
   ส่งเอกสารที่ info@bestnannythailand.com
ขั้นตอนการดำเนินการ  
1. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารสมัครเรียน เจ้าหน้าทีจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันว่าคุณมีคุณสมบัติเข้าเรียนได้หรือไม่
2. หากคุณมีคุณสมบัติ เดอะเบสท์แนนนี่ไทยแลนด์ ออกเอกสารรับรองมีคุณสมบัติเข้าเรียน พร้อมสามารถใช้บริการได้
3. จ่ายเงิน 50,000 บาท ให้เดอะ เบสท์ แนนนี่ไทยแลนด์ เพื่อรับเอกสารจากโรงเรียนว่าได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว และ เดอะเบสท์แนนนี่ไทยแลนด์ 
    ดูแลเอกสารสำหรับขอวีซ่านักเรียน 
4. ภายในเจ็ดวันหลังจากได้วีซ่า หรือ ก่อนเดินทางเข้าประเทศแคนาดา (กรณีเดินทางก่อนเจ็ดวันหลังจากได้วีซ่า ) จ่ายเงินงวดสุดท้าย 250,000 (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
5. สามารถเดินทางเข้าเรียนตามกำหนดเวลาที่เปิดเรียน 
6. กรณีวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 30,000 บาท 

ผู้สนใจบริการนี้ทุกท่าน สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่   info@bestnannythailand.com   
เอกสารฉบับนี้เพื่อการโฆษณาบริการ ของThe Best Nanny Thailand สงวนลิขสิทธิ์©2010


The Best Nanny Thailand (เดอะ เบสท์ แนนนี่ ไทยแลนด์)
E-mail : info@bestnannythailand.com
web : www.bestnannythailand.com

 Copyright © 2011 www.bestnannythailand.com All Rights Reserved Powered by ThaiWeb.